Prof. Li’s Lab for High-Energy Batteries
 •  Jiarun Geng, Yaohui Huang, Yihe Guo, Haixia Li, Fujun Li*, Surface Coordination Modulated Morphological Anisotropic Engineering of Iron-Benzoquinone Frameworks for Lithium-Ion Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2024, DOI: 10.1002/anie.202405066.
 •  Xunzhu Zhou, Bo Wen, Yichao Cai, Xiaomin Chen, Lin Li*, Qing Zhao, Shu-Lei Chou*, Fujun Li*, Interfacial Engineering for Oriented Crystal Growth toward Dendrite-Free Zn Anode for Aqueous Zinc Metal Battery, Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202402342.
 •  Hengyi Fang, Yaohui Huang, Wei Hu, Zihao Song, Xiangshuai Wei, Jiarun Geng, Zhuoliang Jiang, Heng Qu, Jun Chen, Fujun Li*, Regulating Ion-Dipole Interactions in Weakly Solvating Electrolyte towards Ultra-Low Temperature Sodium-Ion Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202400539.
 •  Xunzhu Zhou, Yaohui Huang, Bo Wen, Zhuo Yang, Zhiqiang Hao, Lin Li*, Shu-Lei Chou*, Fujun Li*, Regulation of Anion-Na+ Coordination Chemistry in Electrolyte Solvates for Low-Temperature Sodium-Ion Batteries, PNAS 2024, 121, e2316914121.
 •  Suning Gao, Zhuo Zhu, Hengyi Fang, Kun Feng, Jun Zhong, Machuan Hou, Yihe Guo, Fei Li, Wei Zhang, Zifeng Ma, Fujun Li*, Regulation of Coordination Chemistry for Ultra-Stable Layered Oxide Cathode Materials of Sodium-Ion Batteries, Adv. Mater. 2024, 36, 2311523.
 •  Tong Zhang, Meng Ren, Yaohui Huang, Fei Li, Weibo Hua, Sylvio Indris, Fujun Li*, Negative Lattice Expansion in an O3-Type Transition-Metal Oxide Cathode for Highly Stable Sodium-Ion Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 136, e202316949.
 •  Zhuoliang Jiang, Bo Wen, Yaohui Huang, Yihe Guo, Yuzhe Wang, Fujun Li*, New Reaction Pathway of Superoxide Disproportionation Induced by a Soluble Catalyst in Li-O2 Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202315314.
 •  Yaohui Huang, Jiarun Geng, Zhuoliang Jiang, Meng Ren, Bo Wen, Jun Chen, Fujun Li*, Solvation Structure with Enhanced Anionic Coordination for Stable Anodes in Lithium-Oxygen Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202306236.
 •  Jiarun Geng, Youxuan Ni, Zhuo Zhu, Quan Wu, Suning Gao, Weibo Hua, Sylvio Indris, Jun Chen, Fujun Li*, Reversible Metal and Ligand Redox Chemistry in Two-Dimensional Iron–Organic Framework for Sustainable Lithium-Ion Batteries, J. Am. Chem. Soc. 2023145, 1564.
 •  Meng Ren, Shuo Zhao, Suning Gao, Tong Zhang, Machuan Hou, Wei Zhang, Kun Feng, Jun Zhong, Weibo Hua, Sylvio Indris, Kai Zhang, Jun Chen, Fujun Li*, Homeostatic Solid Solution in Layered Transition-Metal Oxide Cathodes of Sodium-Ion Batteries. J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 224.
 •  Hengyi Fang, Suning Gao, Meng Ren, Yaohui Huang, Fangyi Cheng, Jun Chen, Fujun Li*, Dual-Function Presodiation with Sodium Diphenyl Ketone towards Ultra-stable Hard Carbon Anodes for Sodium-Ion Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 202362, e202214717.
 •  Qingliang Lv, Zhuo Zhu, Youxuan Ni, Bo Wen, Zhuoliang Jiang, Hengyi Fang, Fujun Li*, Atomic Ruthenium-Riveted Metal–Organic Framework with Tunable d-Band Modulates Oxygen Redox for Lithium–Oxygen Batteries, J. Am Chem. Soc. 2022144, 23239.
 •  Zhuoliang Jiang, Yaohui Huang, Zhuo Zhu, Suning Gao, Qingliang Lv, Fujun Li*, Quenching Singlet Oxygen via Intersystem Crossing for a Stable Li-O2 Battery, PNAS 2022, 119, e2202835119.
 •   Xunzhu Zhou, Qiu Zhang, Zhuo Zhu, Yichao Cai, Haixia Li, Fujun Li*, Anion Reinforced Solvation for Gradient Inorganic-Rich Interphase Enables High-Rate and Stable Sodium Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 202261, e202205045.
 •  Zhuo Zhu,‡ Qingliang Lv,‡ Youxuan Ni, Suning Gao, Jiarun Geng, Jing Liang, and Fujun Li*, Internal Electric Field and Interfacial Bonding Engineered Step-Scheme Junction for a Visible-Light-Involved Lithium-Oxygen Battery,Angew. Chem. Int. Ed. 202261, e202116699.
 •  Qingliang Lv,‡ Zhuo Zhu,‡ Youxuan Ni, Jiarun Geng, and Fujun Li*, Spin-State Manipulation of Two-Dimensional Metal-Organic Framework with Enhanced Metal-Oxygen Covalency for Lithium-Oxygen Batteries,Angew. Chem. Int. Ed. 202261, e202114293.
 •  Dongfeng Du, Zhuo Zhu, Kwong-Yu Chan, Fujun Li*, Jun Chen, Photoelectrochemistry of Oxygen in Rechargeable Li–O2 Batteries, Chem. Soc. Rev. 202251, 1846.
 •  Zhuo Zhu, Youxuan Ni, Qingliang Lv, Jiarun Geng, Wei Xie, Fujun Li*, and Jun Chen,  Surface Plasmon Mediates the Visible Light-Responsive Lithium-Oxygen Battery with Au Nanoparticles on Defective Carbon Nitride, PNAS 2021, 118, e2024619118.
 •  Chenchen Wang, Luojia Liu, Shuo Zhao, Yanchen Liu, Yubo Yang, Haijun Yu, Suwon Lee, Gi-Hyeok Lee, Yong-Mook Kang, Rong Liu, Fujun Li*, and Jun Chen,  Tuning Local Chemistry of P2 Layered-Oxide Cathode for High Energy and Long Cycles of Sodium-Ion Battery, Nat. Commun. 2021, 12, 2256. 
 •  Qingliang Lv,§ Zhuo Zhu,§ Shuo Zhao, Liubin Wang, Qing Zhao, Fujun Li*, Lynden A. Archer*, and Jun Chen*,  Semiconducting Metal−Organic Polymer Nanosheets for a Photoinvolved Li−O2 Battery under Visible Light, J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 1941. 
 •  Shuo Zhao, Chenchen Wang, Dongfeng Du, Lin Li, Shulei Chou*, Fujun Li*, and Jun Chen, Bifunctional Effects of Cation Additive on Na-O2 Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 3205. 
 •  Liubin Wang, Youxuan Ni, Xuesen Hou, Li Chen, Fujun Li*, and Jun Chen, A Two-Dimensional Metal-Organic Polymer Enabled by Robust Nickel-Nitrogen and Hydrogen Bonds for Exceptional Sodium-Ion Storage, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 22126. 
 •  Dongfeng Du, Shuo Zhao, Zhuo Zhu, Fujun Li*, and Jun Chen, Photo-Excited Oxygen Reduction and Oxygen Evolution Reactions Enabling a High-Performance Zn-Air Battery, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 18140.
 •  Dongdong Zhu, Qiancheng Zhao, Guilan Fan, Shuo Zhao, Liubin Wang, Fujun Li*, and Jun Chen, Photo‐Induced Oxygen Reduction Reaction Boosts The Output Voltage of Zn‐Air Battery,  Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 12460. 
 •  Zhuo Zhu, Xiaomeng Shi, Guilan Fan, Fujun Li*, and Jun Chen, Photo‐Energy Conversion and Storage in an Aprotic Li‐O2 Battery,  Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 19021.
 •  Zhiqiang Luo, Luojia Liu, Jiaxin Ning, Kaixiang Lei, Yong Lu, Fujun Li*, and Jun Chen, A Microporous Covalent Organic Framework with Abundant Accessible Carbonyls for Lithium-ion Batteries,  Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 9443 (VIP). 
 •  Kaixiang Lei, Chenchen Wang, Luojia Liu, Yuwen Luo, Chaonan Mu, Fujun Li*, and Jun Chen, A Porous Network of Bismuth Used as Anode Material for High-Energy-Density Potassium-Ion Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 4687. 
 •  Chenchen Wang, Liubin Wang, Fujun Li*, Fangyi Cheng, and Jun Chen, Bulk Bismuth as a High-Capacity and Ultralong Cycle-Life Anode for Sodium-Ion Batteries by Coupling with Glyme-Based Electrolytes, Adv. Mater. 2017, 29, 1702212. 
College of Chemistry, Nankai University, 94 Weijin Road, Tianjin 300071, China @ Copyright 2021 The Li's Lab. All Rights Reserved. 津ICP备17008013号-1