Members
You are here:Home > Contact
Principle Investigator
Members Prof. Fujun Li
2015. 9 -               Professor, Nankai University
2015. 4 - 2015. 8  Postdoc. researcher, AIST (Tsukuba), Japan
2012. 1 - 2015. 3  Project researcher, University of Tokyo, Japan
2007. 9 - 2011. 9  Ph.D, University of Hong Kong
ORCID ID: orcid.org/0000-0002-1298-0267
Ph.D Candidates
 • Kaixiang Lei (2016) Kaixiang Lei (2016)
  E-mail: 944896798@qq.com
 • Zhuo Zhu (2016) Zhuo Zhu (2016)
  E-mail: 1154102642@qq.com
 • Liubin Wang (2017) Liubin Wang (2017)
  E-mail: 975780586@qq.com
 • Huanhuan Dong (2017) Huanhuan Dong (2017)
  E-mail: 1506565971@qq.com
 • Chenchen Wang (2018) Chenchen Wang (2018)
  E-mail: 2120180305@mail.nankai.edu.cn
 • Dongfeng Du (2018) Dongfeng Du (2018)
  E-mail: 1120180307@mail.nankai.edu.cn
M.S. candidates
 • Yue Yuan (2016) Yue Yuan (2016)
  E-mail: 1312937927@qq.com
 • Mingming Song (2016) Mingming Song (2016)
  E-mail: 244802450@qq.com
 • Xiaomeng Shi (2016) Xiaomeng Shi (2016)
  E-mail: 1431544108@qq.com
 • Dongdong Zhu (2017) Dongdong Zhu (2017)
  E-mail: 1025535688@qq.com
 • Jiarun Geng (2017) Jiarun Geng (2017)
  E-mail: 759627105@qq.com
 • Xiaoxiao Bai (2017) Xiaoxiao Bai (2017)
  E-mail: 1572849209@qq.com
 • Sen Tian (2017) Sen Tian (2017)
  E-mail: 785989029@qq.com
 • Yanchen Liu (2018) Yanchen Liu (2018)
  E-mail: 282596694@qq.com
 • Zhengxun Yin (2018) Zhengxun Yin (2018)
  E-mail: 815118711@qq.com
 • Shuo Zhao (2018) Shuo Zhao (2018)
  E-mail: zhaosure@tju.edu.cn
Visiting students
 • Yuwen Luo (2016) Yuwen Luo (2016)
  E-mail: 2576808135@qq.com
  Guangzhou Institute of Energy Conversion, Chinese Academy of Sciences
Alumni
 • Chaonan Mu(2015)
 • Yuhou Pei(2015)
 • Junjie He(2015)
  Hubei University
College of Chemistry, Nankai University, 94 Weijin Road, Tianjin 300071, China @ Copyright 2017 The Li's Lab. All Rights Reserved. 津ICP备17008013号-1